Ürün Açıklaması
Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi
Kefalet/aval vadesi konusunda ilgili EXIMBANK kredisinin vadesi esastır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen “Niyet Mektubu”nun düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya avali son bulur.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum
Türk Eximbank

Kefalet Limiti
KGF’nin her bir KOBİ lehine vereceği kefalet/aval limiti 3 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

Azami Kefalet Oranı
%100

Ücret ve Komisyon
• KGF, kefil olduğu her tür kredi için kredinin türüne ve vadesine bağlı olarak, kefil olduğu tutar üzerinden her yıl için komisyon alır. Bir yıldan uzun vadeli kefalette/avalde bulunduğu kredilerde ise; her yıl için risk üzerinden komisyon alacağını tahsil eder.
• Aval işlemleri dahil KOBİ’lerden tahsil edilecek yıllık kefalet komisyon oranları; KOBİ’lerin kredi değerliliğine, ihracat potansiyeline, kredinin türü ve vadesine, grup riski dahil kredi tutarına bağlı olarak işlem bazında belirlenir.
• Kefalet/aval komisyonları yıllık oran üzerinden dönemsel (6 aylık) olarak hesaplanmaktadır.
• Yabancı para üzerinden kullandırılan kefaletlerde, Kurum’un kefalet/aval limitinin hesabplanmasında “Kefalet Mektubu" ya da avalli poliçe/bononun” düzenlendiği tarihteki TCMB döviz alış kuru esas alınacak ve “Kefalet Mektubu”nun ya da avalli poliçe/bononun” düzenlendiği tarihten sonraki kur artışları yararlanıcı ve bir risk grubu için belirlenen limitlerin hesaplanmasında limit aşımı sayılmayacaktır.

Başvuru Koşulları
Firmanın ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ olması.