COSME – İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI

COSME, 2014-2020 döneminde 2.3 milyar Avroluk bütçe ile yürütülen bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program ile Avrupa Birliği işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.

Program hedeflerinden biri olan KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi başlığında sunulan araçlardan biri de kredi garanti desteğidir. COSME bütçesiyle, finansal aracı kuruluşlar için garanti ve kontrgarantiler geliştirilerek, KOBİ’lere daha çok kredi desteği verilmesi sağlanmaktadır. Riskin paylaşılmasıyla daha çok KOBİ’ye ulaşılmakta ve borç finansmanına erişimi kısıtlı olan KOBİ’lere yönelik fonun arttırılması sağlanmaktadır.

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) iş birliği ile Nisan 2019’da başlatılan “KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME)” programı kapsamında AYF’den sağlanan 126,5 Milyon TL’lik kaynak ile 2,3 Milyar TL’lik kefalet ve 2,875 Milyon TL’lik kredi imkanı oluşturulmuştur.

Avrupa Yatırım Fonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, yoğun talep alan projenin devamına karar verilmiş ve 27.10.2020 tarihinde imzalanan protokol ile AYF’den temin edilen 126,5 Milyon TL’lik kontrgaranti desteği 300 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Böylece 2,3 Milyar TL’lik kefalet hacmi 6 Milyar TL’ye, 2,875 Milyon TL’lik kredi hacmi ise 7,5 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Uygunluk kriterlerini taşıyan KOBİ’lerin kullanacağı, asgari 36 ay vadeli ve yararlanıcı başına azami 1.125.000 TL tutarındaki banka kredisine (önceki dönemde kullandığı kredi limiti dahil olmak üzere), kredinin %80’i oranında kefalet desteği sağlanmakta ve tazmin üst limiti %10 olarak uygulanarak Portföy Garanti Sistemi kapsamında işlem yapılmaktadır.

 

 

 


 

IPA Greater Anatolia Guarantee Facility (GAGF) – Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK)

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mali işbirliği çerçevesinde KOBİ kredilerinden düşük pay alan ve kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan, nispeten az gelişmiş 43 ilde vereceği kefaletler için 4,5 milyon EUR tutarlı kontrgaranti sağlanmıştır.

Bu kontrgarantiye istinaden 2011 yılında başlayan projede 2014 yılında Portföy Garantisi Sistemi (PGS) uygulamaya alınarak 9 banka ile PGS protokolü yapılmış ve 9 ay gibi çok kısa bir zaman diliminde proje hedeflerine ulaşılmıştır.

PGS sistemi ile gelen başarılı uygulamanın ardından 2015 yılında program süresinin uzatılmasına karar verilmiş ve 9 milyon EUR tutarlı ilave bir kontrgaranti desteği sağlanmıştır.

2015 Eylül’de başlayan ikinci fazın 2017 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

 • Proje büyüklüğü: 112,5 milyon 1€ (Faz I + Faz II)
 • AYF kontrgaranti tutarı: 13,5 milyon €
 • Proje kaynakları: %75 AYF kontrgarantisi, %25 KGF özkaynağı
 • Proje risk paylaşımı: %60 AYF, %20 KGF, %20 Banka
 • Hedeflenen kefalet hacmi: 90 milyon € (Faz I + Faz II)
 • Gerçekleşen kefalet hacmi: 72.459.352,50 milyon € (Mart ’18 itibarıyla)
 • Gerçekleşme oranı: % 80
 • Kefalet işlem sayısı: 5711

 


 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı

KGF ve AYF arasında 27 Ocak 2010 tarihinde imzalanan “Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı” çerçevesinde “Her Köye Bir KOBİ” isimli proje başlatılmıştır. Projenin amacı; KOBİ’leri geliştirmek, yeni yatırımları desteklemek, kırsal kesimde girişimciliği ve istihdamı artırmaktır.

KOBİ’lerin KGF’ye ortak olan bankalardan talep edecekleri krediler için, Proje kapsamında AYF’den sağlanan kontrgarantiye istinaden, KGF ve AYF arasında %50 eş garanti ile kefalet imkânı doğmuş olup, hedeflenen 112,5 milyon EUR tutarındaki kredi hacmine ulaşılarak Proje 26 Ocak 2013 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.

 • Proje büyüklüğü: 112,5 milyon €
 • AYF kontgaranti tutarı: 2.925.000 €
 • Kontgaranti vadesi: 8 yıl
 • Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF kefaleti
 • Proje risk paylaşımı: %40 AYF, %40 KGF, %20 Banka
 • Hedeflenen kefalet hacmi: 90 milyon €
 • Gerçekleşen kefalet hacmi: 88.646.830 €
 • Gerçekleşme oranı: %98
 • Kefalet işlem sayısı: 689

 


 

Multi-Annual Implementation Programme (MAP) – Çok Yıllı Program

KOBİ’lerin yatırım finansmanında uzun vadeli kredi ihtiyacını karşılamaya yönelik program kapsamında Avrupa Yatırım Fonu’nun kont-garantisinden yararlanılmış,  program 2004-2007 yılları arasında başarıyla uygulanmıştır.

 


 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi (BTC CO.)

 

BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Boru Hattı Projesi

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana illerinde iktisadi faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik proje 2007 yılında başlamış olup, 2017 yılında sona erecektir. BTC Co. ve KGF A.Ş. işbirliğinde yürütülen proje için taraflar toplam 2 Milyon USD tutarında bir fon oluşturmuştur. Bu fon KGF’nin kurumsal kefalet fonksiyonu sayesinde toplamda 20 Milyon USD kefalet hacmi ve 25 Milyon USD kredi hacmi yaratacaktır.

Projenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve hedeflenen hacme daha kısa sürede ulaşılabilmesini teminen, AYF destekli “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” projesinde başarıyla uygulanan “Portföy Garanti Sistemi” bu projede de uygulamaya geçirilecektir. Mevcutta 3 banka üzerinden yürütülen proje BTC Co. firması ile varılan mutabakat sonrası 21 banka üzerinden yürütülmeye başlanarak daha geniş bir kitleye hitap etmesi sağlanacaktır.