Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Mikro İşletmeler Destek Paketi için Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir.


Maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere, KOBi’lerin tüm sabit giderlerinin ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflemektedir. 01.11.2021 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank

 

Ürün Vadesi

01.11.2021 tarihini aşmamak kaydıyla azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 48 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

  •  Nakit Kredi:

    Taksitli ya da Rotatif Olarak Kullandırılacak Krediler

    Nakit Çekime Kapalı Kredili Mevduat Hesabı

 

  • Gayrinakit Kredi:

     Kurumsal Kart

     Doğrudan Borçlandırma Sistemi

     Tedarik Zinciri Finansmanı

     Mal Alımı Teminat Mektubu

     Garantili Çek 

 

Kullanım Esasları

İlk aşama 01.11.2021 tarihine kadar olan ödemesiz dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Program kapsamında bankalar tarafından yararlanıcılara tahsis edilecek limitlerin aşağıda belirtilen kredi ürünleri yoluyla kullandırımlarının yapılacağı dönemdir. Bu tarihten sonra limit mevcut olsa da kullandırım yapılmayacaktır.

İkinci aşama ise ödeme dönemidir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılan kullandırımlar (ve varsa geri ödemeler) sonrası oluşan risk bakiyesi bu tarih itibariyle 36 aylık bir ödeme planına bağlanacaktır.

Yararlanıcıya tahsis edilen kefalet tutarının azami %10’ununa karşılık gelen kredi tutarı işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Bu kapsamdaki kullandırımlar için belge ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak Bankalar tarafından yararlanıcının kredibilitesinin yüksek olduğunun ve işletmenin nakit kullanım ihtiyacının makul olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
  • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.