I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 5/6/7/20 Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9 Km.) 06530 Çankaya/Ankara” adresinde mukim Mersis numaralı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 83408 sicil numaralı, Ankara-Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 589 005 3508 vergi kimlik numaralı Kredi Garanti Fonu A.Ş. (“KGF”) tarafından hazırlanmıştır.

 

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; “Risk Grubu”na dahil her bir yararlanıcıya tanımlanabilecek kefalet limitinin belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi, kefalet kullandırılan/kullandırılacak gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişiler ile aynı risk grubunda olan diğer kişiler hakkında risk analizi ve değerlendirmesi ile takibinin yapılabilmesi, kefalet uygunluk kriterlerinin tespiti ve raporlanması, kefalet tazmin süreçlerinde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve raporlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, temin edilen bilgi ve belgelerin teyit edilebilmesi için gerekli her türlü girişimde bulunulması, bu süreç için gerekli sistemsel düzenlemelerin yapılması ve işletilmesi için işlenmektedir.

 

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri, kredi veren diğer kurum ve kuruluşlar, Yararlanıcılar, Teminat Verenler, Mahkemeler ve diğer Resmi Kurumlar kanalıyla, ilgili sistemler, e-posta, faks, KGF santral sistemi, KGF bilgi işlem sistemi kullanılarak sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

* “Risk Grubu”, 5411 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde tanımlanan gruplar

“Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur.

Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı

olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar, bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur.

Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar, bu ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir.

Bu maddenin uygulanmasında aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir.”

ile bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir

 

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri, KOSGEB, TÜBİTAK, kredi veren diğer kurum ve kuruluşlar, yurt içinde ve yurt dışında fon sağlayan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Sayıştay Başkanlığı, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresini kullanarak KGF ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile KGF Genel Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KGF’ye daha önce bildirdiğiniz ve KGF sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

 

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, KGF tarafından dikkate alınamayabilecektir.