Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


Paket kapsamında ihracatın desteklenmesi hedeflenmektedir.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank)

 

Ürün Vadesi

Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil, kredi vadesi azami 36 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Özel Şartlar

  • Yararlanıcı Bankaya, kredi vadesi boyunca her çeyrek dönem sonu itibarıyla, 2020 Mart ayı sonundaki istihdamına eşit veya daha fazla istihdam sağlayacağını taahhüt edecektir. Banka tarafından SGK kayıtları üzerinden gerekli kontroller sağlanacaktır.
  • Banka tarafından, yararlanıcının TCMB reeskont kredilerinde belirtilen ihracat taahhüt kapatma esaslarına göre kredi tutarı kadar ihracat taahhüdünü yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.

 

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,3’ü oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Kefaletin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, komisyon üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
  • Banka, verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kredinin % 0,2’si oranında azami komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.
  • Banka, yararlanıcının istihdam koşulunu yerine getirmemesi halinde 150 baz puan, ihracat taahhüdünü yerine getirmemesi halinde TCMB reeskont kredilerinde belirtilen oran kadar ceza uygulayabilir. Taahhüdün yerine gelmediği dönem boyunca kredi faiz oranı cari orandan hesaplayıp tahakkuk ettirerek tahsil edebilir. Bu tutarların tahsil edilip edilmemesi, tahsili halinde izlenmesi sorumluluğu tamamen Bankaya aittir.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi olması veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
  • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.
  • İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.