I.                   Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 5/6/7/20 Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9 Km.) 06530 Çankaya/Ankara” adresinde mukim 0589005350800014 Mersis numaralı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 83408 sicil numaralı, Ankara-Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 589 005 3508 vergi kimlik numaralı Kredi Garanti Fonu A.Ş. (“KGF”) tarafından hazırlanmıştır.

 

II.                Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; potansiyel konumda yararlanıcı bilgilerinin kayıt, güncelleme, gözlem, sorgulama işlemlerinin yürütülmesi, KGF faaliyetlerinin tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, kefalet taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, kefalet uygulamalarına esas teşkil etmek üzere KGF’nin paydaşlarından görüş talep edilmesi ve fon sağlayanlara sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kefalet taleplerine yönelik ilgililerin hukuki işlem ehliyetlerinin gerektiğinde fiziksel ve ruhsal sağlığa ilişkin sağlık raporları ile teyidi, kefalet talebinin değerlendirilmesi amacıyla mali derecelendirme yapılması, kefalet verilmeden önce araştırma ve risk analizi yapılması, KGF prosedürleri ve/veya ilgili mevzuat gereği kefalet tahsis aşamasından önceki faaliyetlerin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, KGF kurumsal ziyaretlerinin sayısı ve içeriğinin performans açısından kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi, kurumsal ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve anket çalışmalarının yapılabilmesi, KGF’nin taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi, hukuki görüşlerin karşılanması, iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, KGF yerleşkelerinde güvenlik amacıyla kapalı devre kamera kayıtlarının alınması, hukuki ve ticari güvenliğin temini, KGF santral sistemi üzerindeki aramaların ve görüşmelerin kayıt altına alınması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49. Maddesinde tanımlanan risk grubuna dahil her bir yararlanıcıya tanımlanabilecek kefalet limitinin belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

III.             Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; e-posta, KGF internet sitesi, KGF sosyal medya hesapları, faks, sms, Kredi Kayıt Bürosu, CCTV, KGF santral sistemi, mahkeme ve diğer resmi kurumlar vb. kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un m. 5/2-(a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, Kanun’un m. 5/2-(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kanun’un m. 5/2-(ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6/3. Maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık verileriniz Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

IV.              Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

V.                 Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 

§  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

§  Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresini kullanarak KGF ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile KGF Genel Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KGF’ye daha önce bildirdiğiniz ve KGF sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

 

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, KGF tarafından dikkate alınamayabilecektir.

[*] “Potansiyel Yararlanıcılar”, KGF'nin kredi garanti sisteminden yararlanma amacıyla KGF'ye başvuran gerçek kişileri ve/veya tüzel kişilerin gerçek kişi ortakları ve temsilcilerini ifade eder.