I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 5/6/7/20 Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9 Km.) 06530 Çankaya/Ankara” adresinde mukim 0589005350800014 Mersis numaralı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 83408 sicil numaralı, Ankara-Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 589 005 3508 vergi kimlik numaralı Kredi Garanti Fonu A.Ş. (“KGF”) tarafından hazırlanmıştır.

 

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; yasal sınırlar çerçevesinde çalışmanızın tabi olduğu esasları belirlemek amacıyla iş sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirilebilmenizin sağlanması, yasal sınırlar tahtında gerekli olduğu ölçüde iş sözleşmenize konu faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve/veya icrası, iş sözleşmenin ifası, iş faaliyeti takibi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, periyodik kontrol ve işe dönüş muayenesi, reçete yazılması, İSG eğitimleri, tatbikatların yapılması, ücretin ödenmesi, bordro, AGİ ödemelerinin hesaplanması, maaş, kıdem, tazminat, avans gibi ödemelerin gerçekleştirilmesi, yan haklar (KGF araç tahsisi ve yemek kartının çıkarılması dahil) ve menfaatler, iş kıyafeti temin edilmesi, vardiya raporlarının düzenlenmesi ve organizasyonu, yıllık değerlendirme ve çözüm çalışmalarının yapılması, ücret yönetimi, performans değerlendirme, atama-terfi-unvan ve işten ayrılma süreçleri veya disiplin, işten çıkarma ve etik kuralların değerlendirilmesi, iç eğitimlerde eğitim katılım formu oluşturulması, iç eğitimlerde katılımcıların değerlendirilmesi, performans kalite denetimi, yıllık izinlerin kullandırılması, gelen ve giden evrakın kaydedilmesi ve iletimi, otel, uçak ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı hesabı oluşturmak (e-posta dahil) ve KGF cihazlarına program ve yazılım yüklenmesi, çalışanların internet erişiminin denetlenmesi ve kaydedilmesi, giriş-çıkış kayıtlarının (CCTV dahil) oluşturulması ve tutulması, KGF santral sistemi üzerindeki aramaların ve görüşmelerin kayıt altına alınması çalışan haciz ihbarnameleri işlemleri, haciz müzekkereleri ile bildirilen tutarların ödenmesi, iş kıyafeti sağlanması, leasing anlaşmalarının yapılması, araç havuzundan araç tahsis edilmesi, unvanda yükselme sınavları, işlemleri, eğitim, kişisel kariyer gelişimi çalışmalarının yapılması, özel sağlık sigortası poliçesi düzenlettirilmesi, KGF’nin ifa etmekle yükümlü olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve ilgili mevzuat gereği toplamakla yükümlü olduğu sağlık verilerinin toplanması, sayılanlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli İş Kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve sair diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için KGF’nin uymakla yükümlü olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat gereği sunulması gereken bilgilerin sunulması, KGF’nin tesis, bina, demirbaş güvenliğinin sağlanması, KGF’nin denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile insan kaynakları operasyonlarının sürdürülmesi amacıyla çalışan kayıtlarını oluşturulması, iş faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde takip edilmesi ve/veya denetimini sağlanması, kurumsal ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet kalitesi, yararlanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikayet yönetimi vb. kurumsal ilişkilerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için anket yapılması iş ortakları, müşteriler ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, KGF’nin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası ile stratejik planlama faaliyetleri amaçlarıyla işlenmektedir.

 

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; e-posta, KGF internet sitesi, KGF sosyal medya hesapları, faks, sms, CCTV, KGF santral sistemi, mahkeme ve diğer resmi kurumlar vb. kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un m. 5/2-(a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, Kanun’un m. 5/2-(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kanun’un m. 5/2-(ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6/3. Maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık verileriniz Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; SGK, bankalar, İcra Müdürlükleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, SGK, avukatlar, mali müşavirler, , sağlık sigortası için acente ve sigorta şirketi, oteller, telekom operatörü, bina yönetimi, yemek kartı hizmeti veren şirket, üniversiteler ve eğitim kurumları, eğitmenler, anket hizmeti dahil mal ve hizmet sağlayan tedarikçi 3. kişiler, noterler, emniyet müdürlükleri, sigorta şirketleri, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresini kullanarak KGF ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile KGF Genel Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KGF’ye daha önce bildirdiğiniz ve KGF sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

 

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, KGF tarafından dikkate alınamayabilecektir.

[*] “Çalışanlar”, KGF'nin istihdam ettiği kişileri ifade eder.