I.                   Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 5/6/7/20 Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9 Km.) 06530 Çankaya/Ankara” adresinde mukim 0589005350800014 Mersis numaralı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 83408 sicil numaralı, Ankara-Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 589 005 3508 vergi kimlik numaralı Kredi Garanti Fonu A.Ş. (“KGF”) tarafından hazırlanmıştır.

 

II.                Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; staj kabul işlemlerinin yapılması, yasal sınırlar çerçevesinde çalışmanızın tabi olduğu esasları belirlemek, esaslar dahilinde yükümlülüklerinizi yerine getirilebilmenizin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, ücret ve yan hak ödemelerinin yapılması, staj faaliyeti takibi ve denetimi, iş ve işyeri düzeninin sağlanması ve takibi, gelen ve giden evrakın kaydedilmesi ve iletimi, kullanıcı hesabı oluşturmak (e-posta dahil) ve KGF cihazlarına program ve yazılım yüklenmesi, internet erişiminin denetlenmesi ve kaydedilmesi, giriş-çıkış kayıtlarının (CCTV dahil) oluşturulması ve tutulması, KGF santral sistemi üzerindeki aramaların ve görüşmelerin kayıt altına alınması, eğitim, kişisel kariyer gelişimi çalışmalarının yapılması, KGF’nin ifa etmekle yükümlü olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmesi, ilgili mevzuat gereği toplamakla yükümlü olduğu sağlık verilerinin toplanması, sayılanlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli İş Kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve sair diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için KGF’nin uymakla yükümlü olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat gereği sunulması gereken bilgilerin sunulması, KGF’nin tesis, bina, demirbaş güvenliğinin sağlanması, KGF’nin denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile insan kaynakları operasyonlarının sürdürülmesi amacıyla stejyer kayıtlarını oluşturulması, iş faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde takip edilmesi ve/veya denetimini sağlanması, kurumsal ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet kalitesi, yararlanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikayet yönetimi vb. kurumsal ilişkilerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için anket yapılması KGF’nin stratejik planlama faaliyetleri amaçlarıyla işlenmektedir.

 

III.            Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; e-posta, KGF internet sitesi, KGF sosyal medya hesapları, faks, sms, CCTV, KGF santral sistemi vb. kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un m. 5/2-(a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, Kanun’un m. 5/2-(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kanun’un m. 5/2-(ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6/3. Maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine,

 

Sağlık verileriniz Kanun’un 6/2. Maddesinde belirtilen “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

IV.             Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere öğrenim gördüğünüz eğitim kurumu, vergi dairesi, bankalar, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

V.                Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 

§  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

§  Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresini kullanarak KGF ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile KGF Genel Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KGF’ye daha önce bildirdiğiniz ve KGF sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

 

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, KGF tarafından dikkate alınamayabilecektir.

 

[*] “Stajyerler”, KGF bünyesinde staj yapan gerçek kişileri ifade eder.