Gelecek vaad eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.

Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği, işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başarmış, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak.

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır.

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda da belirtildiği üzere, kredi değerliliği bakımından teminat yetersizliği içinde olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, çiftçiler, esnaf ve sanatkârlar ile serbest meslek mensupları lehine kefalet vermek suretiyle finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş ve bu amacı doğrultusunda vergi ve harçlardan muaf tutulmuştur.

10.09.2012 tarih 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan işletmelerdir.

Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak KOBİ’ler lehine kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir.

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan KGF, damga vergisinden, kurumlar vergisinden ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Standart bir kefalet uygulaması bulunmamaktadır. KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği kefaletlerin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

Örneğin, Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği kefaletlerde bankalardan ayrı olarak, uzmanlar vasıtasıyla KOBİ’lerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.

Portföy Garanti Sistemi’nde (PGS) ise kefalet karar süreçlerinde KGF yer almamaktadır. KGF kefaletiyle kredi kullandırma inisiyatifi doğrudan bankalara bırakılmıştır. AYF ve BTC’den sağlanan destekler üzerinden verilecek kefaletlerde ise bu konuda ilgili kurumlar ile yapılan protokol hükümleri esas alınmaktadır.

Ayrıca desteklerin türlerine göre risk paylaşım oranlarında ve kefalet üst limitlerinde de farklılıklar olabilmektedir.

Avrupa’da faaliyet gösteren garanti kuruluşları örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur.

Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişmekte güçlük çeken ve KOBİ olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir.

KOBİ sıfatına haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları ile çiftçiler KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır.

KGF, bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalıştığı için bankalardan kullanılacak kredilere kısmi kefalet, TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlar ile Eximbank’tan kullanılacak kredilere ise tam kefalet vermektedir.

KGF; TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşların KOBİ’lere verdiği kamusal destekler ile Eximbank’tan kullanılacak krediler için kefalet limitlerini geçmemek kaydıyla kredi/destek tutarının tamamı üzerinden kefil olabilmektedir.

Buna karşın bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir.  Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, KOBİ’lerin kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

KGF’nin kefalet limitleri destek türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KGF’nin özkaynaklarından verilen kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL’dir. Ancak, Eximbank ihracat kredileri için münhasıran veya ilave olarak verilecek kefaletlerde KOBİ başına azami kefalet limiti 2 milyon TL’ye kadar arttırılabilmektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde KOBİ başına azami kefalet limiti 1.5 milyon TL’dir. İmalatçı KOBİ’ler için işletme başına toplam kefalet limiti, 2,5 milyon TL’dir.

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir KOBİ, hem KGF’nin özkaynağı hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefalet desteğinden tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

KGF, kefalet vadesini kredi vadesine göre belirlemektedir. Teminat mektubu kredilerinde ihale şartnamelerinde ya da idare ile yapılacak sözleşmelerde belirtilen sürelere uygun olarak süresiz kefalet verilen uygulamaları da bulunmaktadır. Ancak Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı desteklerde en az 6 ay en fazla 8 yıl vadeli kredilere kefalet söz konusudur.

KGF tarafından tahsis edilen kefaletin, aradan geçen süre içerisinde firmanın kredi değerliliğini koruduğunun görülmesi koşuluyla Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı desteklerde azami 6 aylık, özkaynak kapsamında verilen desteklerde ise azami 1 yıllık süre içerisinde kullanılması gerekmektedir.

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

KOBİ, KGF tarafından lehine tahsis edilen kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca KOBİ, KGF tarafından bir KOBİ başına tahsis edilebilecek azami limiti baştan talep etmek yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey de talep edebilir.