KGF tüm Kredi Verenler ile tek tip protokol imzalamaktadır. Bu nedenle Kredi Verenler arasında kefalet uygulamaları bakımından farklılık bulunmamaktadır. Kredi Verenlerden alınan kefalet talepleri, geliş tarihlerine göre sırayla işleme alınarak sonuçlandırılmaktadır.

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için 35 ilde bulunan 40 KGF Şubesine doğrudan başvurabilmektedir.

KGF Şubesi bulunmayan illerden gelen talepler, KGF web sitesinde yer verilen Şube sorumluluk alanları doğrultusunda en yakın Şubemizce işleme alınmaktadır. İlgili KGF Şubesince talep işleme alındıktan sonra tahsis süreci aynı şekilde ilerlemektedir.

Tüm kefalet talepleri merkezi olarak sonuçlandırılmaktadır. Şubelerimizin kefalet talebi onay yetkisi bulunmamaktadır.

Her bir kefalet talebi münferit olarak değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Aynı firmanın daha önce onaylanmış herhangi bir kefalet (Özkaynak veya Hazine kaynaklı) talebinin bulunması, tüm kefalet taleplerinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.

KGF kefaletleri, kefalet başvurusu yapan Kredi Veren ve bu Kredi Veren’deki kredi ile bağlantılıdır, birlikte takip edilmektedir. Halihazırda onaylanmış bir kefalet talebine konu olan bankadan farklı bir Banka kullanılmak istenmesi durumunda, yeni Banka üzerinden yeni bir kefalet başvurusu yapılması gerekmektedir.

Krediyle ilgili KOBİT üzerinden kredi kapatma talebinde bulunulması ve kefaletin iptal olduğunu ve hükümsüz kaldığını bildirir imzalı Kredi Veren yazısının da zorunlu belgeler kısmına eklenerek kapanış işleminin başlatılması gereklidir.

Genel limitler çerçevesinde mevcut kefalet riskinin kapanmasına gerek olmaksızın aynı anda veya farklı zaman dilimlerinde birden çok Kredi Veren aracılığıyla KGF’ye başvurulabilir.

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamaktadır.

KGF’nin kefalet limitleri destek türlerine göre değişkenlik göstermektedir.

KGF’nin özkaynaklarından verilen kefaletlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 3 milyon TL’dir.

TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Desteğinden sağlanan fon kapsamında KOBİ ve İhracatçı KOBİ’ler için azami 12.000.000 TL, KOBİ dışı ve İhracatçı KOBİ dışı yararlanıcılar için azami 200.000.000 TL kefalet sağlanabilmektedir.

Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı 400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tahsis ücreti tahsil eder.

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.

Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir. Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

KGF’nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi’nde Banka tarafından evrakların eksiksiz gönderilmesini müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılır.

 KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır. Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

Ancak KGF’nin özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.

İşletme ve ortaklarının kanuni takipte süren borçlarının olmadığının ve varsa geçmişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi değerliliği bulunan ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefalet vermektedir. Ancak öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması durumunda KGF tarafından teminat talep edilebilmekle birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen menkul ve gayrimenkuller teminat olarak kabul edilebilmektedir. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hatta büyükbaş/ küçükbaş canlı hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır.

İşletme, KGF tarafından onaylanan kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tarafından bir işletme başına tahsis edilebilecek azami limit için kefalet talebinde bulunmak yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey kefalet talebinde bulunabilir.

İşletme, ödenen taksitlerin tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebinde bulunmak suretiyle KGF’nin kefaletinden yararlanabilir.