Ürün Açıklaması

Bankalar tarafından KGF’nin kefaletiyle yararlanıcıya kullandırılacak krediler alıcı ile yararlanıcı arasında ihraç kaydıyla gemi inşası için düzenlenmiş sözleşmelere istinaden alıcının yapacağı ön ödemelerin garantisi için verilecek teminat mektuplarında kullandırılacaktır.

KGF kefaletiyle kullandırılacak teminat mektubu kredisi, yararlanıcının her ne şekil ve surette olursa olsun yurtdışından temin edeceği krediler için kullandırılmayacaktır.

KGF kefaletiyle kullandırılacak teminat mektupları, alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmede talep edilen döviz cinsi üzerinden düzenlenecektir.

Alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşme hukuki sıhhat şartları ve gemi inşa sözleşmeleri uluslararası stardartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmede, yararlanıcının sözleşme hükümlerine aykırı davranması hali hariç alıcının sözleşmeden cayması halinde önceden yaptığı ödemeleri geri talep etme hakkının bulunmadığı, bu ödemeler için düzenlenen teminat mektuplarının tazmin edilemeyeceği, bu mektupların iade edilmemiş olsa dahi hükümsüz olduğu hususları açıkça belirtilecektir.

KGF’nin kefaleti karşılığında yararlanıcı lehine düzenlenecek teminat mektubunun konusu, alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmeye konu geminin inşası için alıcı tarafından yararlanıcıya yapılan/yapılacak ön ödemelerin, yararlanıcının sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde cezai şartları ile birlikte geri ödenmesinin garantisi ile sınırlı olacaktır.

KGF’nin kefaletiyle yararlanıcı lehine düzenlenen teminat mektupları, alıcı ile yararlanıcı arasında akdedilen sözleşmeye uygun olarak alıcının ya da alıcının gösterdiği bankası adına düzenlenebilecektir.

KGF’nin kefaletiyle yararlanıcı lehine düzenlenecek teminat mektupları, yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmede gösterilen ödeme şartlarına göre peyderpey veya defaten düzenlenebilecektir. Ancak düzenlenecek teminat mektubu tutarları toplamı, alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen tutarı aşmayacaktır.

Yararlanıcı lehine kullandırılacak teminat mektubu kredisinin defaten kullandırılmak yerine peyderpey kullandırılması halinde, alıcı ile yararlanıcı arasında yapılan sözleşmede öngörülen ilk dilim ödeme için düzenlenecek teminat mektubundan sonra, düzenlenecek her mektup için KREDİ VEREN, KGF’nin yazılı onayını arayacaktır. KGF yazılı onay verebilmek için, klas kuruluşundan, alıcı tarafından yapılan ödeme tutarlarına göre gerçekleşen gemi inşa seviyesini sözleşme şartlarını ve kalan ödeme tutarını da dikkate almak suretiyle kıyaslar şekilde düzenlediği raporu talep edecektir.

KGF’nin kefaletiyle düzenlenecek teminat mektuplarının süresi asgari 6 ay, azami 36 ay olacaktır. Alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen sözleşmede belli bir garanti tutarı ve süresi öngörülmüş olması halinde, kefalet limiti içinde kalmak koşuluyla ayrıca garanti süresi için de sözleşme bedelinin % 5’ini geçmeyecek şekilde teminat mektubu düzenlenebilecek ve bu süre 6 ayı aşmayacaktır.

KGF’nin kefaletiyle kullandırılan teminat mektubu kredilerinde yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmede teminat mektuplarının peyderpey düzenlenmesinin öngörülmesi halinde, her bir mektubun vadesi sözleşmede belirtilen süreyi aşmamak üzere ilk teminat mektubunun verildiği tarihten başlamak üzere azami 36 ay ile sınırlıdır.

Yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesinde teslim süresinin 36 ayın altında düzenlenmiş olmasına karşın, klas kuruluşları ekspertiz raporunda bu süre içerisinde sözleşmeye konu geminin inşasının tamamlanamayacağının anlaşılması ya da bu süre içinde inşa edilen geminin tamamlanmasının gecikeceğinin klas kuruluşlarının tespiti ile anlaşılması halinde KGF’nin kefaletinden yararlanabilmesi için yararlanıcı ile alıcı arasında düzenlenen sözleşmenin süresi KGF’nin onayı ile en çok 36 aya kadar uzatılabilir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Teminat Mektubunun süresi asgari 6 ay azami 36 aydır.

Kefalet Limiti

İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti : 70 milyon USD

Bir Risk Grubu Kefalet Limiti : 200 milyon USD

Azami Kefalet Oranı

%70

Ücret ve Komisyonlar

İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının, alıcı finansmanına dayalı ihraç kaydıyla inşa ettiği/edeceği en az 1000 DWT veya 500 GT hacimli gemiler, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma / çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlara hizmet verecek destek gemileri, 24 metre ve üzeri yatlar ile hidrojen, doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz araçları için yurtdışı alıcı ile sözleşme yapmış olması,

KGF’nin kefaletiyle kullandırılan teminat mektubu kredilerinde, alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesinde teslim süresinin 36 ayı aşmamış olması,

Krediye konu geminin inşa edileceği tesisin mülkiyetinin yararlanıcıya ya da dahil olduğu grup firmalarından herhangi birine ait olması, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak yazı ile krediye konu geminin inşa edileceği tesisin söz konusu geminin inşası için yeterli kapasiteye sahip olduğunun belgelenmesi şartları aranacaktır.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.