1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS)

 

PGS’de genel işleyiş nasıldır?

 

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.

PGS kapsamında kullandırılacak olan kefalet limitleri, vadeleri ve oranları nasıldır ?

 • Kadın girişimciler ve genç girişimciler için azami 1.000.000 TL
 • KOBİ’ler ve ihracatçı KOBİ’ler için azami 12.000.000 TL
 • KOBİ dışı firmalar ve ihracatçı KOBİ dışı firmalar için azami 50.000.000 TL

kefalet sağlanabilmektedir.  Söz konusu kefalet limitleri firma/risk grubu bazında hesaplanmaktadır.

Kefalet oranları

Yararlanıcı

Kefalet oranı (%)

İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyeti olanlar

 

KOBİ

100%

KOBİ dışı

100%

Yatırımcılar

 

KOBİ

85%

KOBİ dışı

80%

Cazibe Merkezi Projesi kapsamındaki yatırımcılar

 

KOBİ

90%

KOBİ dışı

 85%

Tarım işletmeleri

 

KOBİ

85%

Kadın ve genç girişimciler

90%

Diğer

 

KOBİ

80%

KOBİ dışı

75%

 

Kefaletlerin vadeleri;

 • İşletme kredileri için, azami 1 yıl ödemesiz dönem imkanıyla birlikte asgari 6 ay azami 60 ay,
 • Yatırım kredileri için, azami 3 yıl ödemesiz dönem imkanıyla birlikte asgari 6 ay azami 120 ay

olarak uygulanmaktadır.

Komisyon oranları ve başvuru ücretleri nelerdir?

Kefalet komisyon oranı, kefalet tutarı üzerinden peşin olarak ve tek seferde %0,03 (onbinde üç) olarak uygulanmaktadır. Başvuru ücreti bulunmamaktadır.

Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

 • Genel Kriterler:

 

 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması), bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması),
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması,
 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması,

 

 • Özel Kriterler:

 

 • Kadın Girişimci olması halinde bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren firmanın, hisseleri toplamının en az %50’si, 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kadınlara ait olması,
 • Genç Girişimci olması halinde bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren firmanın, hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması ve Genç Girişimcinin işletmenin yönetim ve faaliyetinde aktif olarak katılınacağı yönünde taahhüt alınması,
 • Yatırım Kredisi Olması Halinde firmadan Yatırımın Fizibilite Raporu, Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer belgelerin temin edilmesi,  Alınan krediyi söz konusu proje çerçevesinde kullanacağına dönük yazılı taahhüt alınması,
 • Cazibe Merkezi Projesi kapsamında kredi kullanacak olan firmadan, firmanın Cazibe Merkezi Projesi kapsamında olduğunu gösterir belgenin temin edilmesi,
 • İhracat kredisi olması halinde firmadan ihracat taahhütlü kullandırıldığına dair belge (banka beyanı, firma beyanı GB, vb.) temin edilmesi,

 

 1.     PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALETLER (PLS)

Genel işleyiş nasıldır?

 

Firma tarafından Bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, banka krediyi onaylar.
 3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 4. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
 5. KGF Bankaya onay verir.
 6. Banka krediyi kullandırır.


Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

 • Genel kriterler :

 

 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması),
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması,
 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması (Borç yeniden yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması), bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu,
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması,

 

 • Özel kriterler :

 

 • Cazibe Merkezi Projesi kapsamında kredi kullanacak olan firmadan, firmanın Cazibe Merkezi Projesi kapsamında olduğunu gösterir belgenin temin edilmesi,
 • Yatırım Kredisi Olması Halinde firmadan Yatırımın Fizibilite Raporu, Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer belgelerin temin edilmesi,  Alınan krediyi söz konusu proje çerçevesinde kullanacağına dönük yazılı taahhüt alınması,
 • İhracat kredisi olması halinde firmadan ihracat taahhütlü kullandırıldığına dair belge (banka beyanı, firma beyanı GB, vb.) temin edilmesi,